پراسترس ترین و کم استرس ترین شهرها

پر استرس ترین و کم استرس ترین شهرهای جهان کدامند؟

این ارزیابی بر اساس داده هایی همچون میزان بهداشت روانی عمومی، بررسی عوامل تاثیر گذار بر استرس مانند بیکاری، سهم بدهکاری هر فرد، ترافیک عمومی، امنیت، آلودگی، تراکم و عناصر طبیعی تهیه شده است(اعتماد آنلاین)
 

تاریخ : 2 دی 1397