شبیه سازی در ربات ها

تلاش دانشمندان برای شبیه سازی درد انسان در رباتها
 

دانشمندان موفق شده اند که سیستم عصبی یک ارگانیسم زنده را با استفاده از شبکه ای شامل کابل های نوری شبیه سازی کنند.بدین ترتیب محققان در آینده ای نزدیک قادر خواهند بود که این مسئله را نیز در ربات های انسان نما بکار ببرند.

تاریخ : 2 دی 1397